ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับศูนย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาและเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ นำไปประยุกต์ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ยิ่งการทำให้เกิดการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนด้วยแล้ว จะเป็นการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้

วิศวกรรมอย่างยั่งยืนนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องวิจัยต่างๆ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ บุคลากรและเครื่องมือ ในการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและยั่งยืน
 
     
วิสัยทัศน์    
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสูงสุดและยั่งยืน
     
ภารกิจหลัก    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งมั่นในการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 

 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter