ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ห้องวิจัย
  1. ห้องปฏิบัติการทดสอบอุโมงค์น้ำและเครื่องสูบน้ำ

ห้องปฏิบัติการทดสอบอุโมงค์น้ำและเครื่องสูบน้ำ...
     
  2. ห้องปฏิบัติการทดสอบก๊าซชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบก๊าซชีวภาพ...
     
  3. ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมวลความชื้นสูง (SWGC)

ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมวลความชื้นสูง (SWGC)...
     
  4. ห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อเพลิงอัดเม็ดชีวมวล (Biomass Pellet)

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อเพลิงอัดเม็ดชีวมวล (Biomass Pellet)...
     
  5. ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องอัดอากาศ (Smart Air Comp)

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องอัดอากาศ (Smart Air Comp)...
     
  6. ห้องปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรม...
     
  7. ศูนย์สาธิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ

**UNDER CONSTRUCTION**
     
 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter