ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 4
วันที่ :10 กุมภาพันธ์ 2560 | สถานที่ :จังหวัดยโสธร
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

โดยมี นายสุนทรอุษาบริสุทธิ์ ตัวแทนกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวเปิดการอบรมฯผลการจัดอบรมปรากฏว่า มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแบบจำลองลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย ของจังหวัดยโสธร จนทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกันเอง

โดยมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้


    1.พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าสามารถขุดคลองแทนการตั้งใกล้แหล่งน้ำได้หรือไม่
    2.ควรมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานต่างๆให้เห็นอย่างชัดเจน และถ้าจะมีโรงไฟฟ้าควนวางแผนรองรับให้เกิดผลกรทบน้อยที่สุด
    3.ศึกษาผลกระทบในทุกๆด้านในระยะรัศมี  3กิโลเมตร อย่างละเอียด

 
รายงาน  
 
   
บรรยกาศการอบรม  
บรรยกาศการอบรม[1]
บรรยกาศการอบรม[2]
บรรยกาศการอบรม[3]
บรรยกาศการอบรม[4]
บรรยกาศการอบรม[5]
บรรยกาศการอบรม[6]
บรรยกาศการอบรม[7]
บรรยกาศการอบรม[8]
บรรยกาศการอบรม[9]
บรรยกาศการอบรม[10]
บรรยกาศการอบรม[11]
บรรยกาศการอบรม[12]
บรรยกาศการอบรม[13]
บรรยกาศการอบรม[14]
บรรยกาศการอบรม[15]
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter