ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจด้านนโยบายนิวเคลียร์ MOE-JICC”
วันที่ :22 กุมภาพันธ์ 2560 | สถานที่ :
 

กศน. ในฐานะผู้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจด้านนโยบายนิวเคลียร์ MOE-JICC” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ138คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายงานต่อไปนี้ 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00-16.15 น.

วิทยากรคนที่ 1 : นายอากิโอะโทบะ Executive Director,JICC

          ว่าด้วยเรื่อง       : ถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าฟุกุชิม่าไดอิจิ และสถานะปัจจุบันของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น

: เหตุการณ์ที่เกิดจากฟุกุชิมะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ เกินความคาดหมาย เนื่องจากกำแพงกันน้ำมีความสูง เพียง 15 เมตร แล้ว คลื่นสูง กว่า 15 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้

1.เหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดอันดับ4 ของโลก

2.บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐ และ บริษัท
          - ภาครัฐ ต้องมีการปรับปรุงวิธีการกำกับดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น ในการรับมือกับอุบัติภัยต่างๆ

- บริษัท 1.ปรับปรุงเชิงป้องกันและระบบการเฝ้าระวังมากขึ้น

2.กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน จะต้องจัดการอย่างไร และต้องตัดสินใจควบคุมเหตุการณ์ให้รวดเร็ว

3.จะออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมออกมาอย่างไร ให้ดีและปลอดภัยขึ้น

ในความรอบครอบ เค้ากล้าเผชิญกับความจริง เอาความจริงมาพูดมีการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย จากรุ่นสู่รุ่นและการมีการเตรียมการความพร้อมความตระหนักรู้ ยอมรับ จากตัวของโรงไฟฟ้า ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้า รัฐบาลมีการทบทวนการเดินเครื่องในโรงไฟฟ้าใหม่ รวมทั้งแก้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งให้ประชนที่ไม่เห็นชอบ แต่รัฐยังเดินหน้าดำเนินเดินเครื่องในโรงไฟฟ้า โดยไปร้องต่อศาล

วิทยากรคนที่ 2 : ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร หัวหน้าแผนกปฏิกรนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

          ว่าด้วยเรื่อง       : สถานะปัจจุบันของแผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย

                             :การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผ่านมุมมอง EGAT ได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1.กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(OAP) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(TINT) 2.กระทรวงพลังงานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(EPPO)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์3.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (NEPC) 4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาบุคลากร ประชาชนเข้าใจเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผน PDP2015 ที่จะต้องดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 โรง ขนาดโรงละ 1000 เมกะวัตต์

วิทยากรคนที่ 3 : ดร.คิโยโนบุ ยามาชิตะ JICC

          ว่าด้วยเรื่อง       : ทำความรู้จักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แตกต่างจากระเบิดปรมาณูอย่างไร”

                             : 1.การนำเสนอข้อมูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (NPPs) และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน2.ความแตกต่างระหว่าง NPP กับระเบิดนิวเคลียร์3.อุบัติเหตุของเชอร์โนบิลและ TEPCO FukushimaDaiichi 4.NPP Onagawa, Fukushima Daini, Tokai-2ที่เกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติจากคลื่นยักษ์สึนามิ5.การแผ่รังสีจากแหล่งธรรมชาติ6.ความมั่นคงด้านพลังงานและปรากฏการณ์เรือนกระจก7.แรงจูงใจในการทำงานในสาขาพลังงานนิวเคลียร์

 

 

วิทยากรคนที่ 4 : นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์

          ว่าด้วยเรื่อง       : สถานะปัจจุบันของแผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย

 : กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับโดยได้ดำเนินโครงการที่ผ่านมาของ กศน. ในระหว่างปี พ.ศ.2556-2560

วิทยากรคนที่ 5 : นายคัตสุฮิโตะ ฮายาชิ General Manager, TEPCO Holdings

          ว่าด้วยเรื่อง       : ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

                             : ประวัติความเป็นมาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของKashiwazaki-Kariwa (KK) KKถือว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่เกิดจากทั้งแรงสนับสนุนและแรงต่อต้านจากประชาชน โดยจะต้องมีการตอบสนองต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน เพื่อรับมือกับเรื่องต่าง รวมทั้งต้องมีการร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ภายในบริษัท ต้องมีความร่วมมือกับภาครัฐและภาคสังคมด้วย ซึ่งประวัติความเป็นมาได้ถูกเขียนเป็นหนังสือ และกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างของโรงไฟฟ้าคือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี 3 อย่าง 1.ต้องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง2.แจ้งข้อมูลเป็นระยะ 3.ต้องเป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้จากคำถาม “ทำไหมต้องการให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศของเรา”

รูปที่ 1 นายวชิรวิชญ์ บุญสม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์

กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจด้านนโยบายนิวเคลียร์ MOE-JICC”

รูปที่ 2นายโนริโยริ ฟุกุโอกะ ตำแหน่ง Second Secretary, Embassy of Japan กล่าวสุนทรพจน์

รูปที่ 3 นายอากิโอะโทบะตำแหน่ง Executive Director,JICCวิทยากรคนที่ 1

รูปที่ 4ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิทยากรคนที่ 2

รูปที่ 5ดร.คิโยโนบุ ยามาชิตะ JICC วิทยากรคนที่ 3

 

รูปที่ 6 นายวชิรวิชญ์ บุญสม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์วิทยากรคนที่ 4

รูปที่ 7นายคัตสุฮิโกะ ฮายาชิ ตำแหน่งGeneral Manager, TEPCO Holdingsวิทยากรคนที่ 5

รูปที่ 8ดร.พูลพัฒน์ สีสมบัติไพบูลย์ ตำแหน่งร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์

 

รูปที่ 9นางสาวมัณฑนา ฟูกุล พลังงานจังหวัดนครพนม ร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 10นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 11คณะวิทยากรร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

 
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter