ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นจังหวัดตราด ระดมความคิดร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
วันที่ :วันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 | สถานที่ :จังหวัดตราด
 

ณ โรงแรมเขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดตราด นายประธาน สุรกิจบวร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย โดย ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวรายงานแทนคณะทำงาน รวมถึงคณะที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 

โดยมี ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร และ ดร.องอาจ หุดากร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย นโยบายด้านพลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีทางผังเมือง ข้อจำกัดของการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และตัวอย่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ระดมความคิดเห็นเชิงสังเคราะห์และวิเคราะห์แนวทางการสร้างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย การคิดเชิงบูรณาการและอนาคตต่อร่างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทยร่วมกัน

 
บรรยกาศการอบรม[1]
บรรยกาศการอบรม[2]
บรรยกาศการอบรม[3]
บรรยกาศการอบรม[4]
บรรยกาศการอบรม[5]
บรรยกาศการอบรม[6]
บรรยกาศการอบรม[7]
บรรยกาศการอบรม[8]
บรรยกาศการอบรม[9]
บรรยกาศการอบรม[10]
บรรยกาศการอบรม[11]
บรรยกาศการอบรม[12]
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter