ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุลสู่ความยั่งยืน(ทัพรั้งโมเดล)
วันที่ :22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 | สถานที่ :จังหวัดนครราชสีมา
 

เวลา 9.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม ในประเด็นของการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมเชิงพื้นที่แทนพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุลสู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) โดยได้ผลักดัน ให้มีการใช้เชื้อเพลิงเหง้ามันสำปะหลังในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดการสร้างโอกาสในการนำวัสดุเหง้ามันสำปะหลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแปรรูปเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดการสร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และเกิดแรงจูงใจในเรื่องการลดต้นทุน พร้อมมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะเลี่ยงด้านการขาดแคลนเชื้อเพลิงในอนาคตอีกต่อไป

 
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter