ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
อบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 3
วันที่ :9 กุมภาพันธ์ 2560 | สถานที่ :จังหวัดยโสธร
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  จังหวัดยโสธร  ได้การจัดอบรม “สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

โดยมี นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ ตัวแทนกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวเปิดการอบรมฯผลการจัดอบรมปรากฏว่า มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแบบจำลองลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย ของจังหวัดยโสธร จนทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกันเอง

โดยมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

    1.ควรมีแนวทางในการกำจัดขยะในชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้า
    2.โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำไหม
    3.ควรมีระบบการจัดการน้ำจากโรงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ระบบชลประทาน 
    4.ระบบนิเวศน์ในแม่น้ำที่สร้างโรงฟ้าเป็นอย่างไรบ้าง
    5.โรงไฟฟ้าสามารถทำได้หลายระบบหรือไม่ เช่น มีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และถ่านหินอยู่ในบริเวณเดียวกัน

 
รายงาน  
 
   
บรรยกาศการอบรม  
บรรยกาศการอบรม[1]
บรรยกาศการอบรม[2]
บรรยกาศการอบรม[3]
บรรยกาศการอบรม[4]
บรรยกาศการอบรม[5]
บรรยกาศการอบรม[6]
บรรยกาศการอบรม[7]
บรรยกาศการอบรม[8]
บรรยกาศการอบรม[9]
บรรยกาศการอบรม[10]
บรรยกาศการอบรม[11]
บรรยกาศการอบรม[12]
บรรยกาศการอบรม[13]
บรรยกาศการอบรม[14]
บรรยกาศการอบรม[15]
 

 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter