ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ ดูตามปีโครงการ
  โครงการ
โครงการศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดนครสวรรค์)
โครงการศึกษาจัดทำระบบเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ
โครงการตรวจวิเคราะห์การประหยัด พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตภาคกลาง จำนวน 20 แห่ง
โครงการศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดนครสวรรค์)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน
โครงการถ่ายทอดอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 6 ประเภท
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในชนบท
โครงการหม้อไอน้ำสีเขียว
โครงการบูรณาการงานด้านพลังงานกับแผนยุทธศาสตร์ "หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจวัด วิเคราะห์และจัดทำรายงานการใช้พลังงานในอาคารของรัฐ"
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายการจัดทำแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการบูรณาการงานด้านพลังงานกับแผนยุทธศาสตร์ "การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ"
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
โครงการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(เกษตรอินทรีย์)
โครงการงานศึกษา สำรวจ ประมวลผลข้อมูล และจัดประชุมสัมมนาโครงการพลังงานชุมชน ประเทศสหภาพพม่า
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพลังงานสมัยใหม่และพลังงานหมุนเวียน
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพลังงานเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ (การสำรวจและเก็บข้อมูลด้านพลังงาน)
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก
โครงการผู้ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 3 ส่วนที่ 5
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากผักตบชวาโดยการผลิตก๊าซชีวภาพในเขตลุ่มน้ำท่าจีน
โครงการศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพาราเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
โครงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
ศึกษาศักยabseาพและความคุ้มค่าด้านการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนบนเกาะหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จ.abseูเก็ต
โครงการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารพลังงานภูมิภาค สำนักวิชาการพลังงานภาค 6
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอุตสาหกรรมไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน (ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน)
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 4 ส่วนที่ 5
โครงการส่งเสริม สาธิต และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพลง.ที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 5 ส่วนที่ 3
โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ (นิวเคลียร์)
ออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ
ส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 6 ส่วนที่ 5
ส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 7 ส่วนที่ 5
ส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 8 ส่วนที่ 5
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค
ที่ปรึกษาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค
โครงการออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับชุมชน
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแบบตะเกียบ (Pellet) ในระดับชุมชน
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค
โครงการวิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
โครงการ Solar Heat in Agro Industrial Process (Solar-Heat) Study on Solar Thermal Potential in Thai Agro Industry
โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบและสร้างเตาสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลแบบตะเกียบ
โครงการจัดทำหลักสูตรและคู่มือและประเมินผลการออกแบบและสร้างระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กตามโครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (งานสำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาการใช้พลังงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักวิชาการพลังงานภาค 5
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานภาครัฐ (ราชทัณฑ์)
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย (กลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (รอบที่ 2)
โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (รอบที่ 2)
โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (รอบที่ 2)
ศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass Pellet เพื่อพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับอนาคต
จัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) และจัดทำผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน
จัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) และจัดทำผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำหลักสูตร และคู่มือเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคประชาชน
ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมรับรุ้ของภาคประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก
ศึกษาการยกระดับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน
กกำกับดูแล และส่งเสริมการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ส. 2535 สำหรับอาคารควบคุมเอกชน
ศึกษาและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากลพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
ที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล
ที่ปรึกษาโครงการจ้างออกแบบและติดตั้งตลาดสดประหยัดพลังงาน
ที่ปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
ที่ปรึกษาโครงการศึกษา สำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) และจัดทำผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามระเบียบ กกพ.ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ พ.ศ.2553
ศึกษาศักยภาพและความคุ้มค่าด้านการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนบนเกาะหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากผัตบชวาโดยการผลิตก๊าซชีวภาพในลุ่มแม่น้ำท่าจีน
โครงการศึกษาชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพาราเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
โครงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ปรึกษาโครงการศึกษา และสร้างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
ที่ปรึกษาโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งหรือห้องแช่เย็น
ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งหรือห้องแช่เย็น
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดกระบี่
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ)
โครงการยะระดับเครือข่ายความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และหม้อน้ำ (Boiler)
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาสองกระทะเพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมข้าวครบวงจร (ปลายน้ำ)
จ้างที่ปรึกษาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มที่ 1
ศึกษา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อ สร้างความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนา การผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน นิวเคลียร์ ตามแผน PDP 2015
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) โรงพยาบาลนครปฐม
ศึกษาและสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือก ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถื่น
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลาม
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
โครงการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย
โครงการ พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ปี 2559
โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ (นิวเคลียร์)
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2559
โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (ออกค่ายอาสา)
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงสีข้าว
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมข้าวต้นน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว (ปลายน้ำ)
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดชุมพร
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดพัทลุง
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดภูเก็ต
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดพังงา
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดระนอง
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง-จังหวัดตรัง
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา
จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดกระบี่
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ)
โครงการยะระดับเครือข่ายความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และหม้อน้ำ (Boiler)
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาสองกระทะเพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมข้าวครบวงจร (ปลายน้ำ)
จ้างที่ปรึกษาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มที่ 1
จ้างที่ปรึกษาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มที่ 2
ศึกษา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนา การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานนิวเคลียร์ ตามแผน PDP 2015
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) โรงพยาบาลนครปฐม
ศึกษาและสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือกร่วมกับองค์กรปกครองท้องถื่น
โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ "EN-Camp"
โครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ( Matching Fund)
โครงการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้
โครงการ“จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานปี พ.ศ. 2561 - 2564”
จ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8*12 เมตร จ.สิงห์บุรี
โครงการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(สนจ.อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)
ชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน
โครงการออกแบบควบคุมงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อ
โครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ (Factor ชีวมวล)
โครงการ“จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานปี พ.ศ.2561-2564
การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน
โครงการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ.นครปฐม
โครงการ ในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล
โครงการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ (Factor ชีวมวล)
โครงการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ (Factor ชีวมวล)
โครงการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ (Factor ชีวมวล)
โครงการ“จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานปี พ.ศ.2561-2564
การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน
โครงการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ.นครปฐม
โครงการ ในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเเละพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
โครงการจัดทำแผนประจำปี ตามรกอบยุทธศาสตร์ กกพ. สู่แผนการดำเนินงานในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2562 - 2564
ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter