ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง
     
   

โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง เป็นจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็งหรือห้องแช่เย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ไม่เข้าข่ายโรงงานอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 การบริหารจัดการในกระบวนการผลิตยังไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้าได้ พัฒนาประสิทธิabseาพการผลิตให้มีมาตรฐานและสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบการใช้และประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือการผลิตน้ำแข็งเพื่อการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างแก่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็งและอุตสาหกรรมห้องแช่เย็นของไทย

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter