ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการต้นแบบระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
     
   

เครื่องกรองน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้น้ำมีคุณabseาพ และแก้ไขปัญหาต่างๆ และปัจจุบันระบบกรองน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานซึ่งจะประสบกับปัญหาในการติดตั้งระบบกรองน้ำในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้าที่เพียงพอ ดังนั้นระบบกรองน้ำด้วยพลังงานทดแทน จึงมีความจำเป็นในการนำมาใช้เพื่อลดปัญหาดังกล่าว อีกทั้งจะสนับสนุนให้มีการลดการใช้พลังงานในประเทศลงโดยการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนมีความยั่งยืน และสามารถกรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิabseาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้ที่ปรึกษาทำการศึกษาและจัดทำต้นแบบ โดยจะดำเนินการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนabseาคใต้และเมื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะสามารถนำโครงการดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter