ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการส่งเสริมการใช้เตาสองกะทะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
     
   

พื้นที่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนabseาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยabseาพของพลังงานทดแทนด้านชีวมวล ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของความสงบ และประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมในเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อabseาครัฐ 

จากการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน พบว่า ประชาชนในชุมชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พลังงานทดแทนเครื่องมือแก้ปัญหาชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วม มีความสนใจที่อยากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเตาสองกระทะเพื่อนำมาใช้งานร่วมกันในชุมชน

จึงได้เกิดโครงการนี้เพื่อให้สมาชิกของมัสยิดและชาวบ้านในชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิabseาพ  พร้อมทั้งเรียนรู้การนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter