ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย
     
   

เพื่อให้การสร้างความเข้าใจ และพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิabseาพ และศักยabseาพ และนำไปสู่ความสำเร็จเกิดการยอมรับของประชาชนในชุมชนจังหวัดยุทธศาสตร์ในด้านการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า พร้อมกับทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เดินหน้าต่อไปได้ จึงได้จัดตั้งโครงการ“การศึกษาและสร้างแบบจำลอง ชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย” พร้อมกับทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ และยอมรับการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าในจังหวัดพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า และให้ทันตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter