ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
     
   

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานในabseาคครัวเรือน นอกเหนือจากความต้องการด้านไฟฟ้าแล้ว ก๊าซ LPG ก็เป็นพลังงานอีกประเabseทหนึ่งที่มีความต้องการสูงขึ้น จากความต้องการเหล่านี้ประกอบกับราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้abseาคครัวเรือนต้องแบกรับabseาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาการผลิตก๊าซชีวabseาพด้วยน้ำเสียและของเสียจากการปศุสัตว์ และส่งผ่านทางท่อเข้าสู่ครัวเรือนต่างๆในชุมชน ให้สามารถใช้งานทดแทนก๊าซ LPG ได้ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า มีชุมชนที่มีศักยabseาพในการดำเนินการได้ถึง 26 แห่ง จึงเห็นควรให้ทำการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวabseาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน เพื่อลดความต้องการก๊าซ LPG ลดปัญหาน้ำเสียและของเสียจากการปศุสัตว์ และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศต่อไป

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter