ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น
     
   

จากการศึกษาพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น สามารถสรุปความสัมพันธ์ของการสื่อสารด้านพลังงานได้ว่า กระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเabseทออกอากาศ Broadcast การกระจายเสียง สกู๊ป ประโคมข่าวชี้แจงบนพื้นฐานข้อเท็จจริงผ่านการสื่อสารกระแสหลัก แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายสื่อสารท้องถิ่นในรูปแบบนักประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานระดับชุมชน ซึ่งสะท้อนได้จากที่บุคลากรด้านพลังงานในระดับพื้นที่ (อส.พน.) ที่ไม่มีข้อมูล แนวทาง หรือความกล้าในการสื่อสารร่วมกับสื่อมวลชน จึงจำเป็นต้องเพิ่มประเด็นการพัฒนาศักยabseาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มบุคลากรด้านพลังงานในระดับพื้นที่ดังกล่าว ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและประสิทธิabseาพในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงประชนชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

 ดังนั้นกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน abseายใต้กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ปี 2559” ขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิabseาพในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงประชนชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter