ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา
     
   

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีการเพราะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับหนึ่งของabseูมิabseาค จึงถือว่ามีศักยabseาพและความเป็นไปได้ในการแปรรูปเหง้ามันสำปะหลัง ให้มีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญ  การผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเหง้ามันสำปะหลังในเชิงพาณิชย์  เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน ระดับพื้นที่ต่อไป

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter